ЦЕНТЪР НА ЗНАНИЕТО

е-EMS Knowledge Center

Център на знанието, предоставящ информация за системите за управление на околната среда в МСП, управлявани от младежи.

Проектни бенефициенти

Партньорство е създадено на базата на експертния опит и разнообразните дейности, като всеки партньор допринася с допълнителни знания, свързани с реализацията на проекта

предотвратяване

Използване на процеси, практики, техники, материали, продукти, услуги или енергия за избягване, намаляване или контрол (поотделно или в комбинация) на образуването, емитирането или изхвърлянето на всякакъв вид замърсители или отпадъци с оглед намаляване на неблагоприятните въздействия върху околната среда.

околна среда

Средата, в която действа организацията, включително въздуха, водата, земята, природните ресурси, флората, фауната, хората и техните взаимодействия.

Рамсарски места

Територии определени на базата на Рамсарската конвенция за влажните зони с международно значение, по която България е страна.

България е представена с 11 влажни зони (Рамсарски места), с обща площ 49 912,43 ха, представляващи 0,45% от територията на страната – “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато“.

КОРИНЕ места

Coordination of Information on the Environment
Tеритории, описани по стандартната международна методика на проекта на Съвета на Европа „КОРИНЕ биотопи“.

природни ресурси

Природни ресурси са частите на органичната и неорганичната природа, които се използват или могат да бъдат използвани от човека за задоволяване на неговите нужди.